Pålerudhaugen Steinbrudd i Hole kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Brødrene Gomnæs ANS.

Pålerudhaugen Steinbrudd er lokalisert på gnr./bnr. 205/1 i Hole kommune. Det omsøkte området er omtrent 27 dekar. Området er regulert til steinbrudd og massetak i reguleringsbestemmelser og etterfølgende reguleringsbestemmelser med mindre reguleringsendringer, plan nr. 201302 «Næring/steinbrudd Pålerudhaugen – Hole kommune», vedtatt henholdsvis 1. februar 2016 og 23. mai 2016. Det vises også til planbeskrivelse med samme navn og plan nr. vedtatt 1. februar 2016.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av kalkstein, kalkholdig leirskifer, sandstein, siltstein og siltig leirskifer. Massene er tenkt benyttet til byggeråstoff. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 360 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 5 – 10 000 m3. Av planbeskrivelsen fremgår det at søker ønsker å innfri bygdas etterspørsel etter pukk.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 4. januar 2017