Øyan steintak i Meråker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Farstad AS med org.nr. 998 666 376.

Øyan steintak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 49/228 i Meråker kommune. Det omsøkte området ligger innenfor reinbeitedistriktnr. 1/Saanti Sijte/Essand. Omsøkt område er om lag 49 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er regulert til «Steinbrudd og massetak» i reguleringsplan av 19.06.2017 med plan-ID 20150001 og navn «Øyan massetak». Det er oppgitt at forekomsten består av gabbroforekomst som hovedsakelig benyttes til vegbygging og til vedlikehold av veg. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totalt uttak på om lag 707 400 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 14. desember 2018