Øvrekluge masseuttak i Gjesdal kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Risa AS.

Øvrekluge masseuttak er lokalisert på gnr/bnr. 28/1 i Gjesdal kommune. Det omsøkte arealet er på 15 dekar. Anslått totalvolum for uttaket er 190 000 m3, hvorav 150 000 m3 fast fjell og 40 000 m3 løsmasse. Driftstid er beregnet til ett år og forventet årlig uttak er derfor oppgitt til 190 000 m3.

Den faste forekomsten er oppgitt å bestå av gneis til ubunden bruk. Løsmassene oppgis å bestå av breelvavsetting og skal brukes i tilslag til betong.

Området det søkes om driftskonsesjon for er i reguleringsplan datert 13.12.2010 regulert til landbruk/vesentlig terrenginngrep. Gjesdal kommune har i PLØ del saksnr. 205/15 arkivsak 15/840 datert 23.06.2015, gitt dispensasjon fra reguleringsplanen og gitt tillatelse til uttak av løse og faste masser og knusing av disse på gnr/bnr. 28/1.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 21. februar 2016