Øvre Valheim i Hjelmeland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Norstone AS.

Søknaden gjelder Øvre Valheim gbnr. 113/1 i Hjelmeland kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 36 dekar. Totalt uttaksvolum er anslått til å være i underkant av 250 000 m3. Årlig forventet uttak er på 50 000 m3.

Det foreligger reguleringsplan for området, «Øvre Valheim og Tveit», med vedtaksdato 20. september 2006. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til råstoffutvinning. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler, i form av sand og grus. Råstoffet er av meget god kvalitet.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 14. oktober 2015