Øvre Klokkerhaugen i Vardø kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Finnmark Entreprenør AS.

Søknaden gjelder Øvre Klokkerhaugen masseuttak på gbnr. 12/1 i Vardø kommune. Omsøkt område er om lag 82 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 2 000 m3 og totalt uttak på om lag 940 000 m3. Området er i detaljregulering for Øvre klokkerhaugen steinbrudd, planID 20022018001, regulert til blant annet råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 27. august 2020