Øvre Dahl steinbrudd i Lillehammer kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Lillehammer Grus AS.

Søknaden gjelder Øvre Dahl steinbrudd på gbnr. 170/1 i Lillehammer kommune. Omsøkt område er på om lag 35,5 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 11. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 15 000 m3, totalt uttak er estimert til 250 000 m3. Massene som tas ut skal benyttes til murstein og andre bygge- og anleggsformål.

Uttaksområdet er regulert til råstoffutvinning i reguleringsplan for Øvre Dahl Steinbrudd (planid.: 2019p240).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 1. november 2022