Overskott steinbrudd (utvidelse) i Indre Fosen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Pallin AS med org. nr. 948 266 970, for utvidet uttak på gbnr. 23/3 og 21/2 i Indre Fosen kommune.

Omsøkt areal for utvidelsen er på 25 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 8 000-12 000 m3 og totalt uttak på om lag 690 000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i detaljreguleringsplan for «Overskott steinbrudd», datert 14.09.2020. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. september 2022