Øvernes skiferbrot i Etne kommune - driftskonsesjon

Sjur Helge Ramstad søker om driftskonsesjon for å ta ut skifer på Øvernes i Etne kommune. Skiferbrotet ligg på nordsida av eksisterande trace for E 134, like aust for krysset med fv 48 til Skånevik. Gjeldande reguleringsplan er frå 2013.

Området det er søkt konsesjon for, er på 67 daa. Totalt uttak er omlag 1 200 000 m3. Årlig uttak er drygt 10 000 m3, men det kjem til å variere med etterspurnaden.  Bergarten er ein svart/grå/blålig metabasalt.

Vi ber om at høyringsuttalene blir sende innan fristen 5. september 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 5. september 2015