Otterstad sandtak i Modalen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oddbjørn Otterstad.

Søknaden gjelder uttak av sand ved Otterstad sandtak i Modalen kommune. Området er regulert til sanddrift/jordbruk.

Resterende masse i uttaket er angitt til 51.000 m3 masse, med et forventet årlig uttak på 10.000 m3 masse. Uttaket forventes ferdigstilt i løpet av fem år.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 20. mai 2016