Østerås steinbrudd i Steinkjer kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Torstein Moen (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Østerås steinbrudd på gbnr. 21/1 i Steinkjer kommune. Omsøkt område er om lag 22 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 320 000 m3. Området regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Østerås steinbrudd», datert 23. oktober 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. mars 2020