Østenstad i Jølster kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Maskinentreprenør Jostein Sunde.

Østenstad er lokalisert på gnr./bnr. 52/2 i Jølster kommune. Masseuttaket ligg ved E39 ca. 13 km. aust for Førde, og ca. 1 km. nord for Moskog-krysset. Området det søkas om driftskonsesjon for er om lag 70 dekar. Anslege totalvolum for uttaket er 1065000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 30 000 m3.

Førekomsten består av gneis med høgt innhald av granitt. Søker seier at førekomsten har gode eigenskapar for bærelag. Massane skal takast ut for knusing til pukk, singel og grus, samt stein til fyllmassar. Høveleg stein vil bli nytte til muring.

Området som det søkas om driftskonsesjon for er i reguleringsplan Østenstad datert 02.10.07 regulert til steinbrot og masseuttak.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 27. januar 2016