Ørtfjellet i Rana kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok 12. november 2018 søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, fra Rana Gruber AS.

Rana Gruber AS søker om driftskonsesjon for underjordsdrift og dagbruddsdrift på Ørtfjellområdet jernmalmforekomst i Rana kommune. Forekomsten er lokalisert ved Ørtfjell gbnr. 82/1. Rana Gruber AS har utvinningsrett til forekomsten. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Fra søkers beskrivelse av forekomsten fremgår det at jernmalmen på Ørtfjellet er en hematitt-malm med mindre mengder magnetitt. Gråberg i område består i hovedsak av glimmerskifer samt kalsitt- og dolomittmarmor. Malmkildene i perioden fram mot 2023 er Kvannevanngruva (underjord), Kvannevann Øst (dagbrudd), Nord- og Kristinebrudd (dagbrudd) og Eriksbrudd (dagbrudd). Gråberget skal deponeres i fire spesifiserte områder der tre er innenfor omsøkt konsesjonsområde, jfr. fig. 23 driftsplan. To av områdene, «Deponi Vest» og «Kvannevann Sør», er allerede eksisterende gråbergstipper som bygges videre opp og til slutt istandsettes. De to andre tippområdene, «Erik 3» og «Skiveras», er utdrevne brudd der det fylles opp og til slutt istandsettes. Ref. driftsplan og avslutningsplan for detaljert beskrivelse av dette.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 15. januar 2019