Opshaug steinbrudd i Stranda kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Opshaug Sandtak AS.

Opshaug steinbrudd er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 13/1 og 13/2 i Stranda kommune. Det omsøkte området er om lag 53 dekar og går fram av kart på side 14 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «Steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan datert 14.02.2018 med plan-ID 2017003 og namn «Reguleringsplan Opshaugvik». Det er oppgjeve at forekomsten består av gneis i god kvalitet, som hovudsakeleg vil nyttast til skogsbilveger, tomter og vegbygging. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 25 000 m3 og eit totalt uttak på 1 350 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. november 2018