Onsøy pukkverk i Fredrikstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Råde Graveservice Eiendom AS med org. nr. 960 051 645, for uttak på del av gbnr. 83/2, 85/2, 85/4, 84/5, 84/9, 82/11, 84/20, 82/22, 85/210 i Fredrikstad kommune.

Søknaden representerer en utvidelse av konsesjonsområde med tildelt driftskonsesjon i vedtak av 06.09.2018 med referansenr. 14/01455-15. Omsøkt areal er på ca. 163 daa (inkl. utvidelsen i nordøst) og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell som byggeråstoff på om lag 88 000 m3 og totalt uttak på om lag 3 297 152 m3.

Området er regulert til område for steinbrudd i reguleringsplan for «Onsøy Pukkverk», vedtatt av Fredrikstad kommune 14.12.2006 med endringer godkjent 04.12.2008.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 29. november 2023