Onsøy pukkverk i Fredrikstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Råde Graveservice AS.

Onsøy pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 85/4, gnr./bnr. 84/9, gnr./bnr. 84/5,20 85/2, gnr./bnr. 82/11 og 82/14 i Fredrikstad kommune. Totalt omsøkt område er 167 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 4. desember 2008 regulert til område for steinbrudd (plan-ID 0106581). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell/granitt. Råstoffene skal blant annet benyttes til asfaltproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 100 000 – 150 000 m3 og et total uttak på 7 500 000 m3. DMF bemerker at ikke alle gnr./bnr. for omsøkt område er påført søknadsskjemaet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. juni 2018