Omre pukkverk i Grimstad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Reddal Sand AS.

Søknaden gjelder Omre masseuttak på gbnr. 176/15 i Grimstad kommune. Omsøkt område er om lag 93 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 100 000 m3 og totalt uttak på om lag 740 000 m3.

Området er i reguleringsbestemmelser for Omre industriområde, PlanID 276, regulert til industri. Grimstad kommune har i vedtak om rammetillatelse 26. mars 2018 gitt tillatelse til grovplanering av næringstomt for gbnr. 176/15. Videre er det nå i vedtak fra kommunen datert 30. september 2020 gitt tillatelse til å igangsette arbeid i henhold til rammetillatelsen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 10. desember 2020