Ollestad massetak i Lund kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ola Ramsland & Sønner AS.

Ollestad masseuttak ligger på eiendommen gbnr. 62/1 i Lund komme. Størrelsen på det omsøkte arealet er på 25 dekar. Det er anslått et totalvolum for uttak på 200.000 m3 masse, med et forventet årlig uttak på 50.000 m3. Uttaket vil bestå av fast fjell som skal knuses til pukk/grus og brukes til bygge- og anleggsvirksomhet.

I kommuneplanens arealdel er området for uttaket avsatt til LNF-formål. Plan-, nærings- og miljøutvalget i Lund kommune har fattet et dispensasjonsvedtak for uttaket datert 10. september 15. Dispensasjonsvedtaket gjelder til og med 2019.

Søknaden legges herved ut på høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 24. februar 2016