Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ramlo Sandtak AS for Olaplassen masseuttak på gnr/bnr 45/21 i Midtre Gauldal kommune. 

Omsøkt område er om lag 143 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 120 000 m3 og totalt uttak på om lag 6 750 000 m3. Området er regulert til masseuttak i reguleringsplan «Furukollen og Olaplassen», vedtatt 4. april 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. oktober 2021