Nysetlie i Ål kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter minerallovens § 43 fra Knut Lappegard.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell som skal brukes til utbygging av veier og tomter i hyttefeltet ved siden av. Uttaket vil skje på gårds- og bruksnummer 65/4 og 64/2 i Ål kommune. I søknaden er størrelsen på det omsøkte området angitt til ca. 20 daa, men totalt volum masse er anslått til 53.000 m3 masse. Forventet årlig uttak er angitt til ca. 5.000 m3 masse, noe som tilsier en varighet på uttaket på 10 år.

Området er i henhold til reguleringsplan «Detaljregulering masseuttak Nysetlie» regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 20. mai 2016