Nyelv massetak i Nesseby kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Nesseby Maskin AS.

Søknaden gjelder Nyelv Massetak gbnr 3/1 Fe3, i Nesseby kommune. Uttaket ligger på sørsiden av Varangerfjorden ca 20 km langs E6 øst for Varangerbotn i Nesseby kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 178 dekar og samlet volum som antas å kunne utvinne er 2 000 000m3. Årlig forventet uttak er på 10 000m3.

Detaljregulering av Nyelv industriområde er under utarbeidelse og hadde høringsfrist 6. mai 2015.  I kommuneplanens arealdel er området avsatt til massetak. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler, forekomsten er av NGU klassifisert som meget viktig på kommunalt nivå. Dette med bakgrunn i vurderinger ut i fra volum, kvalitet og nærhet til kaianlegg.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 25. oktober 2015