Nyelv industriområde i Nesseby kommune - driftkonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Mietinen Maskin AS.

Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser fra Nyelv massetak i Nesseby kommune. Anslått totalvolum i uttaket er angitt til 550 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er angitt til 25 000 m3 masse.

Forekomsten består av gneis som kan brukes som tilslagsmaterialer i betong og asfaltproduksjon. Uttaket er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning og det er vedtatt en egen reguleringsplan for området.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. september 2016