Nordre Kalberg i Time kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Stangeland Maskin AS.

Nordre Kalberg er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 30/5 i Time kommune. Det omsøkte området er om lag 103 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan datert 13.06.2006 med plan-ID 0277.02 og navn «masseuttak på nordre kalberg». Det er oppgitt at forekomsten består av granitt, sand og grus som hovedsakelig vil benyttes til entreprenørvirksomhet og som tilslag i betongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på om lag 300 000 m3 og et totalt uttak på 800 000 m3 løsmasse, og 1 800 000 m3 fast fjell.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. mai 2018