NOMAS masseuttak i Drammen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Norsk Massehåntering Ressurs AS.

Omfattede eiendommer er gbnr. 209/21, 211/1, og 211/54 i Drammen kommune. Omsøkt område er på om lag 82,3 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget side 12-13. Vi gjør oppmerksom på at omsøkt konsesjonsområde i nordlig del har blitt redusert med 0,97 daa på grunn av en tilgrensende konsesjon. Driftsplanen med kart skal oppdateres med denne endringen, men da det er en liten reduksjon og tiltakshaver oppgir at justeringen ikke vil påvirke drift nevneverdig anser vi det ikke som nødvendig at den er på plass før denne høringen.

Det er anslått et årlig uttak av sand og grus på om lag 60 000 m3, og totalt uttak er estimert til 550 000 m3. Området er regulert til industri/grustak i reguleringsplan «MJ 35, Ryghkollen» vedtatt 20.10.1993. I gjeldene kommuneplans arealdel, vedtatt 7. oktober 2015, er arealet avsatt til bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning og framtidig næringsbebyggelse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 13. desember 2022