Nesset i Lierne kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Traktorlaget AS.

Traktorlaget AS søker om driftskonsesjon for Nesset i Lierne kommune. Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på gnr./bnr. 1/1 og er i vedtak av 26. august 1999 regulert til område for masseuttak/landbruksområde i tidsrekkefølge. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 50 dekar. Kart over konsesjonsområde fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget.

Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket innenfor uttaksområdet 250 000 faste m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 5 000 faste m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel. Forekomsten består av grus og stein, og skal benyttes blant annet benyttes til asfaltproduksjon.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. september 2019