Nesjane i Kinn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 fra Ramsdal Maskin AS.

DMF har motteke søknad om driftskonsesjon frå Ramsdal Maskin AS v/Endre Kalland (org. nr. 998 819 105), for uttak på gbnr 52/76 i Kinn. Omsøkt areal er på cirka 6,9 daa og går fram av kart som er en del av søknadsvedlegga.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 26 000 m3, mens planlagt totalt uttaksvolum er oppgitt til ca. 42 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca. 1,5 år.

Uttaksressursen fast fjell som vil bli brukt som industrimineral og byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Eikefjord - Nesjane, Gbnr.52/1,2 m.fl., Industri, bustad m.m.» med plan ID 140119860103 angitt til industriareal.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 30. november 2020