Nenset i Skien kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Norstone AS.

Norstone AS søker om driftskonsesjon for Nenset i ski kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 101 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 221/8 og 221/235. Kart på side 19 og 20 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Deler av konsesjonsområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. På gnr./bnr. 221/235 drives det i dag med dispensasjon fra § 4.1 Plankrav i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31. mars 2020.

Forekomsten som skal utvinnes består hovedsakelig av sand og grus, som blant annet skal benyttes til betongproduksjon. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 2 245 000 m3 og et årlig uttak på rundt 111 000 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 21. oktober 2020