Nedre Langland grustak i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Forset Grus AS.

Forset Grus AS søker om driftskonsesjon for Nedre Langland grustak, gbnr. 125/1, i Melhus kommune. Omsøkt konsesjonsområde er 72 daa og samsvarer med område regulert til råstoffutvinning og deponi for rene masser. Søker har anslått at totalvolum for uttaket er 600 000 m3, og anslår et forventet årlig uttak på 50 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Det er ifølge søkers opplysninger ikke drift på forekomsten i dag.

Søker beskriver grusforekomsten som en del av den store breelvavsetningen på Fremo. Massene er sammensatt av delvis sterke og svake bergarter samt en jevn fordeling mellom fraksjonene sand og grus. Ressursen er egnet til bruk som byggeråstoff til betong og veiformål.

Området er regulert i «Detaljplan Langland Nedre Grustak» med planID 2014004. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret den 8. mai 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018