Naustdalstranda i Eid kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressursar (minerallova) frå Volda Maskin AS.

Naustdalstranda er lokalisert på gnr./bnr. 20/2 og 20/93 i Eid kommune. Området som det søkast om driftskonsesjon for er 39,6 dekar. Det er anslått at uttakets totalvolum er 500 000 m3 masse. Forventa årlig uttak er 20 000 m3. Førekomsten er oppgitt å bestå av gneis, stedvis granodiorittisk, og skal først og fremst brukast til pukk, grus og murstein.

Området er i reguleringsplan «Masseuttak på gnr. 20, bnr. 2 og 4» datert 31. august 2001, regulert til masseuttak/steinbrot. Planen er revidert 25. oktober 2001 og 7. desember 2011.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 17. januar 2016