Mysusmørbakken massetak i Dovre kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Jan Haugen AS.

Jan Haugen AS søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Mysusmørbakken. Uttaket er lokalisert på gbnr. 93/1 og 93/2 i Dovre kommune. Omsøkt område er ca. 62 daa. Tiltakshaver anslår at dagens gjenstående totalvolum innenfor omsøkte område er ca. 218 000 m3. De antyder et årlig uttak på ca. 15 000 – 20 000 m3. Dette gir et gjenstående driftsperspektiv ca. på 11-15 år. Uttakstakten kan imidlertid variere med etterspørsel og markedssituasjon.

Ifølge tiltakshavers egen beskrivelse er forekomsten en breelvavsetning i form av et terrassert delta som ligger på begge sider av Jori nord for E69. Tiltakshaver beskriver materialet som grovt. Forekomsten er lagvis oppdelt med innslag av silt. Tiltakshaver planlegger å bruke ressursen som tekniske masser til veg- og anleggsformål, eksempelvis enkle kjøreveger, tomteopparbeiding og ledningstraseer osv.

Området er i reguleringsplan for «Mysusmørbakken masseuttak» med planID 05110041, vedtatt i kommunestyret den 22. juni 2009, regulert til steinbrudd og masseuttak og vesentlig terrenginngrep.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019