Myrasaga steinbrudd i Melhus kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Karl Einar Stubsjøen (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Myrasaga steinbrudd på gbnr. 151/2 i Melhus kommune. Omsøkt område er om lag 39 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 8500 m3 og totalt uttak på om lag 507 400 m3. Deler av omsøkt område er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak. For resten av det omsøkte området det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Myrasaga steinbrudd med plan ID 2017015. DMF bemerker at reguleringsplanprosessen foregår uavhengig av konsesjonsbehandlingen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 15. April 2019