Myradn i Sogndal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Kaupanger Hovedgård Nils Joachim Knagehjelm.

Myradn er lokalisert på del av gnr. 105 bnr. 2 i Sogndal kommune. Området omfattar eit areal på 35 dekar, og er i reguleringsplan Myradn, del av gnr. 105 bnr. 2, vedtatt 11.09.08, regulert til industri. Søker gjev opp at han har fått godkjenning frå Sogndal kommune, i BD-sak 378/14 datert 18.09.2014, til tomteopparbeiding og uttak av masseoverskot til mellom anna knusing og sortering til pukk i andre oppdrag.

Det er oppgjeve at anslått totalvolum i uttaket er 190 000 m3. Forventa årleg uttak er 50 000 m3. Massane er oppgjeve å bestå av gneis med innslag av anortositt-gabbroid. Som knust og sortert i pukk-fraksjonar er steinen, ifølge søker, svært godt eigna til overbygning i veg og opparbeiding av byggetomtar. Om lag 35 000 m3 knust stein må reserverast/brukast til opparbeiding av tomteområdet innanfor regulert område, mens masseoverskotet er tenkt transportert til prosjekt med masseunderskot og overbygning, som grunneigar og entreprenør har utanfor regulert felt.

Saka er lagt ut til høyring. Høyringsdokumenta finn du i menyen til høgre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 13. desember 2015