Myklevik i Vestvågøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Alf Brekken og Sønner AS.

Søknaden gjelder Myklevik masseuttak på gbnr. 50/46 i Myklevik kommune. Omsøkt område er om lag 36 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 11 og 12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 44 000 m3 og totalt uttak på om lag 105 000 m3. Det omsøkte området er i «Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Myklevik massetak, plan nr. 1860-201602», vedtatt 13. februar 2016, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 11. desember 2020