Myhre Grustak i Ringebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Gunnar Holt Grusforretning AS, datert 12. november 2014.

Myhre Grustak er lokalisert på gnr/bnr. 107/1 i Ringebu kommune, ved Fåvang stasjon.  Det omsøkte arealet er på 109 dekar. Anslått totalvolum for uttaket er 900 000m3, og forventet årlig uttak er på 50 000m3.

Gjeldende reguleringsplan for Myhre Grustak er «Reguleringsplan for del av Moheimsflata - Myhre Grustak», vedtatt 28.11.02. Reguleringsformålet for omsøkt område er masseuttak. Dispensasjon fra enkelte planbestemmelser ble gitt av Ringebu kommune i vedtak av 08.09.10, og er innarbeidet i driftsplanen.

Søknaden legges herved ut på høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. April 2016