Murtnes masseuttak i Rakkestad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Morten Rasmussen (enkeltpersonforetak).

Morten Rasmussen (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for Murtnes masseuttak lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 126/1 i Rakkestad kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 19 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område svarer til område avsatt til råstoffutvinning i gjeldende reguleringsplan. Anslått total uttak for Murtnes masseuttak er 140 000 m3 og årlig uttak er beregnet til 7000 m3. Uttakstakten kan endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver er hovedbergarten i uttaksområdet gabbro/amfibolitt og diorittisk til granittisk gneis/migmatitt. Forekomsten er planlagt brukt til byggeråstoff og er ifølge tiltakshaver av god kvalitet. Tiltakshaver oppgir at de i dag leverer masser til det lokale markedet, hvor en større andel av massene går til vedlikehold av skogsbilvegnett og veganlegg i kommunen for øvrig.

Området er i vedtak av 4. november 2015 regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 2. mai 2019