Muggeteigen i Lærdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Voll Lunde Maskin AS.

Voll Lunde Maskin AS (org. nr. 989 024 574) har søkt om driftskonsesjon for Muggeteigen som er lokalisert på gnr./ bnr. 46/1 i Lærdal kommune. Omsøkt konsesjonsområde er på 32 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget side 4 og 5.  Det vert teke ut ein gneisaktig anortositt-gabbro som er intrudert av ein kvit granodioritt eller kvartsdioritt (trondhjemitt).

Området er i kommunens reguleringsplan vedteke 9. februar 2017 regulert til steinbrot og masseuttak.

Det er anslått eit årleg uttak på om lag 20 000- 50 000 m3, og eit totaluttak på om lag 1 250 000 m3. Årleg uttak kan variere som følge av marknad og etterspørsel.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. April 2021