Mossåsen grustak i Hof kommune - driftskonsesjon

Thorshaug AS søker om driftskonsesjon for å ta ut grus fra Mossåsen grustak. Uttaket startet i 1930-åra. Thorshaug AS kom inn i 2013.

Det gjenstår anslagsvis 1 300 000 m3 grus (NB: feil volum oppgitt i høringsbrevet). Årlig uttak ligger mellom 10 000 og 30 000 m3.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Ny høringsfrist: 15.10.2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. oktober 2015