Møkland (Kråkberget) steinbrudd i Bø kommune i Nordland - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ottar Bergersen & Sønner AS (org. nr. 981 547 349) for uttak på gbnr 69/20 og 69/31 i Bø Kommune i Nordland.

Omsøkt areal er på ca. 65 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til ca. 10 000 m3 og totalt uttaksvolum er oppgitt til ca. 418 000 m3 masse. Dette gir en samlet levetid på uttaket på ca. 34 år.

Uttaksressursen er fast fjell som skal benyttes til byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale arealplanen med arealplan ID: «KP 201712» avsatt til «råstoffutvinnning». Arealplanen er vedtatt den 30.11.2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 8. juni 2021