Møen (nord) i Voss kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Voss Skiferbrudd AS.

Møen (nord) er lokalisert på gnr./bnr. 159/1 i Voss kommune. Området som det søkas om konsesjon for omfattar 25 dekar og går fram av kart på s. 4 i vedlegget til høyring.

Førekomsten består av kvartsitt skifer. Søkar informerer om at den største delen av produksjonen er murstein for maskinmuring, forstøtningsmurar til vegskråningar og forblending, men det produserast også tradisjonelle skiferprodukt som takskifer, bruddskifer og andre produkt i skifer. Det vert oppgjeven at totalvolum for uttaket er 700 000 tonn og forventa årleg uttak er 20 000 tonn.

På søknadstidspunktet gav søker opp at området er avsett til steinbrot i kommuneplanen sin arealdel og at det var varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området. Søker informerer i desember 2016 at en reguleringsplan for uttaket er i sluttfasen.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 30. januar 2017