Moe steinbrudd i Midtre Gauldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til mottatte søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Aune Transport AS, datert 4. desember 2014.

Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser i form av grus og pukk på eiendommen gnr. 43 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune. Moe steinbrudd ligger i Sanddalen, 3 kilometer sørover langs FV 30 fra kommunesentret Støren.

Størrelsen på det omsøkte området er på 200 daa, med et anslått totalvolum på 2,7 millioner m3. Forventet årlig uttak er på cirka 40.000 m3. Forekomsten består av granitt (Trondhjemitt) og gabbro. Stein fra forekomsten kan brukes til bygging av vei og jernbane, asfalt og betongtilslag.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 3. november 2015