Mjågetjønn skiferbrudd i Sauherad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Telemark Naturstein AS.

Mjågetjønn skiferbrudd er lokalisert ca. 9 km. sør-vest for Notodden sentrum. Forekomsten består av kvartsrike metasedimenter. Den er, ifølge søker, tydelig skifrig med noe varierende tykkelse på skiferplatene. Søker oppgir at anslått totalvolum for uttaket er 300 000 m3 og forventet årlig uttak er 1500 m3. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan Mjågetjønn steinbrudd vedtatt 12.06.2014.

Opprinnelig omfatter søknaden gnr./bnr. 41/2, 42/3, 43/1 og 43/3, og omsøkt areal er 118,7 dekar. På bakgrunn av driftsplanens angivelse av hvor uttaket av masser skal skje og hvor det er dokumentert avtale med grunneier, vurderer DMF at en eventuell konsesjon vil være aktuell på gnr./bnr. 42/3 og 43/1. Dette området har et areal på 96,4 dekar. Se kart på side 4 i vedlegg til høringen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. november 2016