Masseuttak Valevatn i Sirdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra enkeltpersonforetaket Tonstad Maskin Teknikk v/ Svein Magne Josdal med org. nr. 912 195 821, for uttak på del av gbnr. 13/1, 2, 5 og 9 i Sirdal kommune.

Omsøkt areal er på ca. 16 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell som byggeråstoff på om lag 7 500 m3 og totalt uttak på om lag 150 000 m3.

Området er regulert til område for masseuttak (BSM) i reguleringsplan for «Dorga - Gravatn masseuttak» med planID: 4228_2020004, vedtatt 10. november 2022.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 20. juni 2023