Massetak Stenseth, Hokksund i Øvre Eiker kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Anne Mari Stenseth ENK, med org. nr. 992 446 668, for uttak på gbnr. 88/2 i Øvre Eiker kommune.

Omsøkt areal er på ca. 60 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 450 000 m3.

Området er en del av et område som i den kommunale arealplanen er avsatt til masseuttak og regulert til område for råstoffutvinning i reguleringsplan for «Masseuttak Stenseth», planid. 3048-0687, vedtatt 9. desember 2020.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 8. desember 2022