Mårlund masseuttak i Nore og Uvdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mårlund Pukkverk AS.

Søknaden gjelder Mårlund masseuttak på gbnr. 27/7 i Nore og Uvdal kommune.  Omsøkt område er om lag 27 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 290 000 m3. Området er i reguleringsplan for Mårlund grustak, vedtatt 21. juni 2018, regulert til masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 8. juli 2020