Lunner pukkverk i Lunner kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lunner Pukkverk AS.

Lunner pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 94/1, 94/18 og 94/19 i Lunner kommune. Det omsøkte området er om lag 110 dekar og fremgår av kart på side 3 og 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 2017-0003 og navn «Lunner pukkverk». Det er oppgitt at forekomsten er en kalksteinforekomst som er gjennomsatt av rombeporfyrganger, og som hovedsakelig vil benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 40 000 m3 og et totalt uttak på 1 600 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. juli 2018