Lunden sandtak i Grimstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Reddal Sand AS.

Reddal Sand AS søker om driftskonsesjon for Lunden sandtak i Grimstad kommune. Tiltakshaver har oppgitt at omsøkt areal for uttaket er 171 daa. DMF har digitalisert konsesjonsområdet slik at det samsvarer med formålsgrense for masseuttak i foreslått reguleringsplan, og finner at omsøkt område er 178 daa.  Ifølge tiltakshaver er anslått totalvolum innenfor uttaksområde 2 300 000 m3. Uttaksmengden varierer med marked og etterspørsel, men tiltakshaver forventer et årlig uttak på 80 000 – 100 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver beskriver forekomsten å være en sand- og grusforekomst av variabel kvalitet. Massene skal brukes til produksjon av støpesand, pussesand kabelsand, strøsand og som tilslag i betongproduksjon. Ifølge tiltakshaver er massene fra forekomsten Lunden best egnet som fyllmasse.

Ifølge tiltakshaver er området i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF og råstoffutvinning. På nåværende tidspunkt er det foreslått en reguleringsplan for uttaket. Det er dette forslaget DMF har tatt utgangspunkt i ved stadfesting av omsøkt område for tiltaket.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 6. desember 2018