Lønne i Kragerø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kragerø Naturstein AS.

Omsøkt konsesjonsområde er 80 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4 og 5 Forekomsten som skal tas ut er naturstein.Eksisterende uttaksområde på gbnr 60/13 er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. I dispensasjonsvedtak, vedtatt 21.12.2018 har Kragerø kommunen gitt tillatelse til drift i LNFR- område på eiendommen 60/10.Det er anslått et årlig uttak på om lag 8-10 000 m3, og totaluttak på om lag 590 000 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

DMF bemerker at det i søknadsskjema er oppgitt feil mengde for årlig uttak og totaluttak. Det samme gjelder størrelse for omsøkt konsesjonsområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 26. mai 2021