Lødingen pukkverk i Lødingen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Swerock AS.

Søknaden gjelder Lødingen pukkverk på gnr./bnr. 12/4 i Lødingen kommune. Omsøkt område er om lag 160 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 90 000 m3 og totalt uttak på om lag 3 600 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Klemningen» vedtatt 3. juni 1994, «Klemningen II/Tøneset» vedtatt 21. mars 2001 og «Klemningen del III» vedtatt 18. desember 2008.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. April 2021