Litldalen grustak i Sunndal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Søknaden gjelder Litldalen grustak på del av gbnr. 53/4 i Sunndal kommune. Omsøkt område er om lag 140 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 130 000 m3 og totalt uttak på om lag 4 millioner m3. Det omsøkte området er i detaljreguleringsplan for grustak i Litldalen vedtatt 28. august 2019 og 12. desember 2019 regulert til masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 22. juli 2020