Linkjeldåsen steinbrudd i Orkland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra O. Lilleås Grustak/Transport for Linkjeldåsen som er lokalisert på gnr./bnr. 572/1 i Orkland kommune.

Omsøkt konsesjonsområde er på 32 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 14 og 15. Det som skal tas ut er fast fjell. Uttaksområdet på gbnr. 572/1 er i reguleringsplanen regulert til område for steinbrudd/massetak, vedtatt 15.04.2020. Planid: 20180008. Det er anslått et årlig uttak på 8 000 - 12 000 m3 og et totaluttak på 500 000 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 9. september 2021