Lindviksgruva i Ringebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skogens Skiferindustri .

Skogens Skiferindustri (org. nr. 982 732 301) har søkt om driftskonsesjon for Lindviksgruva som er lokalisert gnr./bnr. 177/1 og 188/1 i Ringebu kommune. Omsøkt konsesjonsområde er 8 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4 og 5. Forekomsten som skal tas ut er skifer.

Deler av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning (R3_1).  Videre har Ringebu kommune gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i vedtak av 17.06.2019 (19/504-16 7896).

Det er anslått et årlig uttak på om lag 40 m3, og totaluttak på om lag 2600 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. januar 2021